Online shop

Autologna transplantacija matičnih ćelija

Autologna transplantacija matičnih ćelija prikupljenih iz pupčane vrpce

Transplantacija matičnih ćelija danas čini važnu realnost u lečenju hematoloških bolestiAutologna transplantacija matičnih ćelija i u regenerativnoj medicini. Od 1988 godine (prva transplantacija matičnih ćelija dobijenih iz pupčane vrpce) do danas, pupčana vrpca, zajedno sa koštanom srži i perifernom krvi, je postala glavni izvor matičnih ćelija za upotrebu u transplantaciji. Razlozi koji su doveli do sve većeg interesovanja za pupčanik kao izvor matičnih ćelija su sledeće:

* Nema rizika za donatora u momentu prikupljanja krvi;
* Nema etičkih problema u vezi sa prikupljanjem i skladištenjem uzorka;
* Lako skladištenje i očuvanje uzorka;
* Momentalna dostupnost u vreme potrebe;
* Manji rizik od mogućih infekcija latentnih virusa;
* Manji rizik od GVHD (sporedni efekat koji se javlja kod transplantacija);
* Ćelije su mlađe od onih koje su sadržane u odraslim tkivima (koštanoj srži i perifernoj krvi).

Zahvaljujući nezrelosti, ove ćelije imaju plastičnost koja je upotrebljiva u mnogim slučajevima, koje su čak i van konteksta hematoloških bolesti. Ova poslednja karakteristika, definisana kao multipotentnost, čini matične ćelije dobijene iz pupčane vrpce sposobne da formiraju ne samo hematopoetska tkiva (tkiva u krvi) već i epitela, endotela itd, zbog čega se ove ćelije mogu koristiti takođe i u regenerativnoj medicini.

Što se tiče transplantacije matičnih ćelija iz pupčane vrpce, alogena transplnatacija (gde su davalac i primalac različiti ljudi koji mogu ili ne moraju da imaju krvno srodstvo) se sada smatra rutinskom operacijom u lečenju krvnih poremećaja kao što su limfomi i mijelomi kako u pedijatriji tako i kod lečenja odraslih. Za razliku od alogenih transplantacija gde primalac dobija matične ćelije drugih osoba nakon pokazivanja kompatibilnosti, kod autologne transplantacije se koristi sopstvena krv pupčanika i ova praksa je tek u začetku, imajući u vidu da je do sada sačuvano malp autolognih uzoraka. U budućnosti se očekuje porast u ovoj vrsti tretmana zbog povećanja broja sačuvanih uzoraka.

Hematološke primene

Među glavnim primenama matičnih ćelija iz krvi pupčanika je transplantacija za lečenje hematoloških maligniteta.

Fruchtman i njegovi saradnici pri Odeljenju za medicinu i pedijatriju u Mount Sinai Medicinskom Centru u Njujorku, 2004.god prijavljuju prvi slučaj deteta od dvadeset meseci koje je patilo od teške aplastične anemije (SSP) kome je već urađena transplantacija jetre i čiji je živi donator bio u krvnom srodstvu (brat kompatibilan). Nakon tri meseca transplatacija se pokazala neuspešnom, i odlučeno je da se po prvi put primeni tretman sa autolognim matičnim ćelijama iz pupčane vrpce koje su roditelji deteta odlučili da sačuvaju na rođenju. Tri godine nakon transplantacije pacijent je imao kompletnu Hematološku remisiju bolesti sa normalnim parametrima krvi. (Fruchtman SM, 2004)

Još jedna važna studija je objavljena 2007.god od strane grupe doktora bolnice Ammar Hayani Advocate Hope Children’s Hospital i Christ Medical Center iz Oak Lawn, Illinois-a. U pitanju je slučaj koji se tiče devojčice od tri godine sa dijagnozom akutne limfoblastne leukemije. Posle tretmana lekovima koji je doveo do remisije bolesti i relapsa naknadno je odlučeno da se pacijent leči pomoću transplantacije matičnih ćelija; u odsustvu člana porodice koji su imali HLA kompatibilnost sa detetom, odlučeno je da se izvrši autologna transplatacija matičnih ćelija koje su roditelji odlučili da sačuvaju u privatnoj banci. Plašeći se mogućnosti da će u zamrznutom uzorku biti pronađene bolesne ćelije, izvršene su genetičke analize koje su pokazale odsustvo bolesti. Autologna transplatacija matičnih ćelija nije pokazala komplikacije povezane engraftmentom ( kao što je GVHD ) ili infekcije.

Presađene ćelije uzele su maha nakon 15 dana, a posle 4 meseca devojčica je pokazala normalne hematološke parametre krvi. U vreme objavljivanja podataka, dvadeset četiri meseca posle izvršene transplatacije, pacijentkinja je pokazala kompletnu remisiju bolesti. (Hayani A., 2007)

Ova dva slučaja pokazula su mogućnost korišćenja uzorka krvi pupčanika čak i u autologne svrhe za transplantaciju; Primene ovog izvora matičnih ćelija, naročito u slučaju bolesti krvi, se dodatno mogu testirati i razumeti sa povećanjem ovih transplantacija kojih će svakako biti u budućnosti kao rezultat većeg broja uzoraka koji su uskladišteni u autologne svrhe.

Tip 1 dijabetesa

Lečenje hematoloških maligniteta nije jedina primena matičnih ćelija dobijenih iz krvi pupčane vrpce. Mogućnost autologne transplantacije ovih ćelija je našla primenu i u lečenju dijabetesa tip 1 (T1D). Ova autoimuna bolest podrazumeva uništavanje beta ćelija koje proizvode insulin od strane T limfocita; nedostatak insulina podrazumeva zavisnost upravljanja egzogenog oblika insulina za ceo život. Uprkos svim naučnim dostignućima koja su doprinela da ova bolest postane hronična a ne smrtonosna, njegov uticaj je i dalje izuzetno visok. Među novim strategijama za lečenje autoimunih bolesti, postoji upotreba autologne krvi pupčane vrpce, a to je moguće s obzirom na potencijal matičnih ćelija pupčane vrpce da se diferenciraju u tkivima ne samo krvi već i druge prirode.

U ovom smeru se kreće pilot studija, sprovedena od strane grupe Dr Haler Odeljenja za pedijatriju, Univerziteta u Floridi u Gainesville, koja je počela krajem 2005. Pretpostavke koje su poreklo ove studije se zasnivaju na mogućnosti da transplantacija autolognih matičnih ćelija dobijenih iz krvi pupčanika smanji autoimuni proces prateći različite mehanizme: matične ćelije migriraju u oštećeni pankreas gde se mogu diferencirati u beta ćelije koje proizvode insulin ; njihovo dejstvo povećava proliferaciju ostrvaca pankreasa od strane zdravog tkiva, a neke ćelije pupčane vrpce su u stanju da posreduju u oporavaku imuno-tolerancije.

U junu 2007 god. su predstavljeni preliminarni podaci prijavljeni kod osam bolesnika, šest meseci posle infuzije autologne krvi pupčane vrpce za lečenje dijabetesa tipa 1, ovi rezultati su opisani kao veoma ohrabrujući, kao nedostatak značajnih neželjenih efekata u vezi sa ovim studijama kao i koristi dobijene nakon tretmana povezane sa većom imuno-tolerancijom.

U ovoj studiji, do sada, petnaest subjekta je podvrgnuto infuziji matičnim ćelijama iz krvi pupčane vrpce za autolognu upotrebu. Uprkos interesantnim rezultatima ovog kliničkog ispitivanja, dodatni podaci i zaključak se čeka da budu objavljeni. (M. Haler, J. 2008)

Regenerativna medicina

Regenerativna medicina je nova grana medicine koja se razvija paralelno sa upotrebom matičnih ćelija. Cilj regenerativne medicine jeste da se izleči, popravi ili čak zameni obolelo ili oštećeno tkivo ili organ sa novim biološkim tkivima, koje proizilaze iz matičnih ćelija, koje su u stanju da povrate izgubljenu funkciju.

Kao što smo već prethodno naveli, matične ćelije iz pupčane vrpce, po njihovoj multipotentnoj karakteristici, imaju sposobnost da se diferenciraju u hematopoeze tkiva, ali i u mnogim drugim tkivima kao što su epitelni, endotela, neuronska, srčana, itd. Ova karakteristika čini ove ćelije korisne za lečenje raznih bolesti različitog karaktera, kao što su kardiovaskularne bolesti, oftalmološke, ortopedske, neurološkie, pored već pomenutog dijabetesa tip 1 (Harris D.T., 2009).

Uslovi koji se koriste u transplantaciji matičnih ćelija u regenerativnoj medicini se razlikuju od onih koji se uobičajeno koriste u drugim transplantacijama. Iz tih razloga u regenerativnoj medicini , poželjno je koristiti autolognu transplataciju pre svega da se eliminiše rizik imunoloških reakcija na odbacivanje koji je prisutan u alogenim transplantacijama (Harris D.T. , 2009). Podaci pokazuju da autologne transplantacije (korišćenje sopstvenih matičnih ćelija iz pupčanika) u regenerativnoj medicini, su premašile broj alogenih transplantacija (sl. 1).

Što se tiče primene u oblasti cerebrovaskularnih bolesti ili moždanih bolesti, interesantan model studija je sproveden kao deo tretmana moždanog udara, koja je pokazala da primena matičnih ćelija iz pupčane vrpce donose neke terapijske prednosti bez nastanka neželjenih efekata. (Nan, 2005; Vendrame , 2005, 2006; Xiao, 2005; Chen 2006; Meier, 2006; Newcomb, 2006; Nystedt, 2006). Zanimljiva stvar je da ove ćelije imaju kako korektivni efekat tako i neurozaštitni. Neka klinička ispitivanja koje uključuju korišćenje autologne transplantacije matičnih ćelija nisu još objavili rezultate ali je procedura u toku na Univerzitetu Djuk ( Harris D.T., 2009).

Druge oblasti koje pate od neuroloških oštećenja su polje studija za ovu vrstu transplantacije. Neke studije izvođene na životinjama su pokazale da transplatacija matičnih ćelija u oštećenoj kičmenoj moždini dovodi do diferencijacije ovih ćelija u neuronske ćelije koje mogu da pomognu regeneraciju aksona i povećanje motornih sposobnosti (Kuh i sar, 2005).

Upotreba matičnih ćelija iz pupčane krvi se takođe odnosi na epitelna tkiva kože , kao i rožnjače. Posebno u slučaju rožnjače su već dobijeni rezultati sa autologne transplantacije matičnih ćelija rožnjače od epitelnih ćelija korišćenjem zdravog oka; ovaj postupak, pored proizvedenog rizika za oko matičnih ćelija donatora, ne može se primeniti u slučaju bolest na oba oka. Druga moguća rešenja uključuju hronične terapije protiv odbacivanja koje dovode do neželjenih efekata. Dobra alternativa, zatim, leži u korišćenju matičnih ćelija pupčane vrpce u ranim laboratorijskim studijama nad životinjama i pokazale su sposobnost da se diferenciraju u ćelije sa karakteristikama tipičnim za epitele rožnjače (Harris i sar, 2008). Iako su epitelne ćelije kože objekat proučavanja za obnavljanje matičnim ćelijama krvi pupčane vrpce (podaci još nisu objavljeni).

Potencijal matičnih ćelija pupčanika za generisanje kostiju je u početnoj fazi istraživanja. Pokazalo se, sa studija u laboratoriji, da neki tipovi ćelija koje se nalaze u krvi pupčane vrpce imaju sposobnost da se diferenciraju kako u koštano tkivo tako i u hrskavicu (Vang i sar, 2004).

Zaključak

Gore navedeni su samo neki od primera širokog spektra bolesti koje pokušavaju da leče koristeći transplantaciju matičnih ćelija dobijenih iz krvi pupčane vrpce.Uzbuđenje koje okružuje ove ćelije i sve veća pažnja koja je data od strane velikog naučnog interesa demonstrira ogroman potencijal ovih novih terapija. Već ogromni koraci su učinjeni u dvadeset godina koje nas razdvajaju od prve transplatacije matičnih ćelija iz krvi pupčanika, ali i očekuje se mnogo od ovih ćelija koje su pokazale veliku efikasnost u terapeutskoj primeni. Potpunije razumevanje mehanizama koji regulišu diferencijaciju ovih ćelija i povećanja dostupnosti sačuvanih uzoraka u narednim godinama će nam omogućiti da pronađemo nova polja primene i nove strategije za njihovo korišćenje.

 

 

Kompletan asortiman proizvoda namenjen bebama možete pogledati i poručiti u našoj internet prodavnici Mama i Beba

  • CBX Auto sedište Shima 0-13kg tamno siva (68757)

  • Auto sedište Cabriofix Robin red Maxi Cosi (61778990)

  • Auto sedište Pebble Earth Brown Maxi Cosi (63079650)

Slični postovi

Specijalna ponuda za čuvanje matičnih ćelija

0 komentara:

Ostavi komentar

Prijavite se za newsletter

Budite u toku kad objavimo nove savete za mame i njihove najmilije.