Online shop

Dečji i roditeljski dodatak

Dečji i roditeljski dodatak

Građani Beograda pravo na dečji dodatak ostvaruju u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu, Tiršova 1. Dečji dodatak ostvaruje jedan od roditelja koji neposredno brine o detetu, koji je državljanin Srbije, ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije i ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, za prvo, drugo, treće i četvrto dete po redu rođenja u porodici, od dana podnetog zahteva.

Cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1. oktobra 2010. iznosi 6.278,08 dinara, a za samohrane roditelje, roditelje dece sa smetnjama u razvoju, hranitelje i staraoce cenzus iznosi 7.533,69 dinara. Pravo na dečiji dodatak ostvaruje se ako ukupan mesečni prihod po članu porodice ostvaren u tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev ne prelazi cenzus.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu će svakog meseca, do 5. u mesecu, slati nove iznose cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak za tekući mesec. Uz popunjen obrazac zahteva, koji se može besplatno dobiti u Sekretarijatu, potrebno je priložiti i sledeća dokumenta:
• fotokopije izvoda iz Matične knjige rođenih za svu decu u porodici;
• fotokopiju uverenja o državljanstvu Srbije za podnosioca zahteva;
• fotokopije ličnih karata odraslih članova zajedničkog domaćinstva (lica koja poseduju biometrijsku ličnu kartu dostavljaju original na uvid i očitavanje), a za decu fotokopije prijava prebivališta;
• fotokopiju overene zdravstvene knjižice za podnosioca zahteva;

• potvrdu o prihodima u tri meseca koji prethode mesecu podnošenja zahteva za sve članove porodičnog domaćinstva (neto prihodi);
• potvrdu o katastarskim prihodima u prethodnoj godini za sve članove porodičnog domaćinstva (iz mesta rođenja i mesta prebivališta);
• poresko uverenje iz mesta prebivališta o imovinskom stanju domaćinstva;
• dokaz o nezaposlenosti (uverenje Republičkog fonda za tržište rada i fotokopija radne knjižice);
• školske potvrde za decu osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, odnosno potvrda nadležne zdravstvene ustanove o razlozima za neredovno školovanje;
• dokaze o činjenicama u vezi nepokretnosti, kao i stambenog prostora (izvod iz zemljišnjih knjiga – vlasnički list, ugovor o kupovini nepokretnosti, rešenje o porezu, uverenje Republičkog geodetskog zavoda, ugovor o korišćenju stana i dr.);
• fotokopiju kartice tekućeg računa.

Ako je potrebno, radi dokazivanja posebnog statusa, prilažu se i:
• akt o razvrstavanju za dete ometeno u razvoju;
• akt o produženju roditeljskog prava;
• dokazi na osnovu kojih se ostvaruje status samohranog roditelja (izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja, presuda o razvodu braka, potvrda vojnog organa, potvrda kazneno-popravne ustanove);
• dokazi o starateljstvu, hraniteljstvu (akt nadležnog organa starateljstva).

Isplata dečjeg dodatka vrši se isključivo preko tekućeg računa kod Poštanske štedionice. Korisnicima koji nemaju otvoren tekući račun, službenim putem biće otvoren tekući račun kod Poštanske štedionice. U zahtevu se obavezno navodi tačan poštanski broj mesta prebivališta za prvu isplatu.

Pravo na dečji dodatak priznaje se u trajanju od jedne godine od dana podnetog zahteva. Zahtev za obnavljanje prava podnosi se najranije 30 dana pre isteka važnosti rešenja. Uz popunjen obrazac zahteva potrebno je priložiti dokaze o prihodima domaćinstva isplaćenim u poslednja tri meseca pre podnošenja zahteva a od drugih dokaza samo za promene koje su od uticaja na ostvarivanje prava.

 

Roditeljski dodatak

Pravo na roditeljski dodatak građani Beograda ostvaruju u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu, Tiršova 1.

Pravo na roditeljski dodatak ostvaruje majka za svoje prvo, drugo, treće i četvrto dete, pod uslovom:
• da je državljanin Republike Srbije;
• da ima prebivalište u Republici Srbiji;
• da ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Redosled rođenja utvrđuje se prema broju živorođene dece majke u momentu podnošenja zahteva za novorođeno dete.

Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak može se podneti najkasnije do navršenih šest meseci starosti deteta.

Pravo na roditeljski dodatak ostvaruje se na osnovu podnetog zahteva majke i sledećih dokumenata:
• originalnih izvoda iz Matične knjige rođenih za svu decu, koji ne mogu biti stariji od 6 meseci. Trajni izvodi iz Matične knjige rođenih, sa hologramskom zaštitom, dostavljaju se u formi overene fotokopije;
• fotokopije prijava prebivališta za decu;
• originalnog uverenja o državljanstvu Republike Srbije za majku koje ne može biti starije od šest meseci;
• fotokopije lične karte (lica koja poseduju biometrijsku ličnu kartu dostavljaju original na uvid i očitavanje);
• fotokopije overene zdravstvene knjižice majke;
• uverenja Centra za socijalni rad po mestu stanovanja da: neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev, da deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje i da nije lišenja roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja;
• fotokopije kartice tekućeg računa kod "Poštanske štedionice". Korisnicima koji nemaju otvoren tekući račun, službenim putem biće otvoren tekući račun kod "Poštanske štedionice".
Čitko popunjen zahtev i dokumenta predaju se u Pisarnici Gradske uprave, Tiršova 1, od 8 do 17 časova svakog radnog dana.
Obrazac zahteva možete da dobijete u Pisarnici, ili da ga sami odštampate pošto ga preuzmete klikom na link ispod ovog teksta.
Pre štampanja, obrazac možete popuniti u računaru – ukucavanjem podataka u odgovarajuća polja, ćirilicom.

Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak (Word)

Izvor: www.beograd.rs

Slični postovi

I tata je roditelj

Roditeljske rasprave

Roditeljski bes

Najčesća pitanja roditelja o čuvanju matičnih ćelija

0 komentara:

Ostavi komentar

Prijavite se za newsletter

Budite u toku kad objavimo nove savete za mame i njihove najmilije.