Temeljne psihološke potrebe deteta

Svako dete i odrasla osoba ima određene psihološke potrebe. Te potrebe su univerzalne, a oblik i način njihovog zadovoljavanja menja se u skladu sa dobom deteta.Psihološke potrebe deteta Socijalna okolina može pružati podršku ili ugrožavati zadovoljavanje nečijih temeljnih psiholoških potreba. Roditelji putem izražavanja vlastitih stavova i ponašanja mogu u većoj ili manjoj meri podržavati zadovoljenje detetovih psiholoških potreba.

Potreba za povezanošću sa važnom osobom/osobama u okolini, za ljubavi, prihvaćanjem, pripadanjem, za bliskim odnosom, za "sigurnom bazom", te za sigurnošću, predvidivošću i stalnošću. Potrebu za povezanosti podržava roditeljska uključenost. Uključenost se odnosi na stupanj u kojem su roditelji zainteresirani i informisani o deci, pa i meru u kojoj igraju aktivnu ulogu u životu dece. Uključenost roditelja olakšava ispunjenje dečje potrebe za povezanošću, a sastoji se u davanju sebe detetu, u emocionalnom i materijalnom smislu (provođenje zajedničkog vremena, pružanje pažnje, učestvovanje u detetovoj svakodnevnici i sl..).

Potreba za autonomijom, samostalnošću, uvažavanjem, slobodom izbora. Odnosi se na potrebu da se osećamo kao da smo mi ti koji upravljamo svojim akcijama i ponašanjem, a ne da se ponašamo pod prisilom i spoljnim pritiscima; na doživljaj vlastite inicijative, imanja slobode izbora, mogućnosti sprovođenja svoje volje. Roditeljsko ponašanja koje se povezuje sa navedenom potrebom je podržavanje autonomije deteta.To znači aktivno podržavanje detetovih sposobnosti za vlastitu inicijativu i autonomnost te pružanje potpore deci da reše svoje probleme, za razliku od kontrolisanih ponašanja koja uključuju koršćenje pritiska da bi se motivisalo dete ili pak rešavanja problema umesto njih.

Potreba za kompetentnošću, za sposobnošću uticaja na ljude i stvari koji ga okružuju, za ovladavanjem znanjima i veštinama. Odnosi se na potrebu da se osećamo efikasnim, uspešni u svojim interakcijama sa ljudima i stvarima. Iskustvo kompetencije dete steče dobijaući jasne povratne informacije vezano uz vlastita ponašanja, primanjem jasnih i doslednih smernica, postavljanjem očekivanja, pravila u skladu sa dobom i pružanjem strukture.
Nastojeći zadovoljiti navedene psihološke potrebe omogućavamo detetu da izraste u sigurnu i samopouzdanu osobu.

Autor: Eleonora Glavina - psiholog / www.dvck.hr

0 komentara:

Prijavite se za newsletter

Budite u toku kad objavimo nove savete za mame i njihove najmilije.