Online shop

#roditeljski dodatak

Dečji i roditeljski dodatak

Dečji i roditeljski dodatak

Građani Beograda pravo na dečji dodatak ostvaruju u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu, Tiršova 1. Dečji dodatak ostvaruje jedan od roditelja koji neposredno brine o detetu, koji je državljanin Srbije, ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije i ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, za prvo, drugo, treće i četvrto dete po redu rođenja u porodici, od dana podnetog zahteva.

Cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1. oktobra 2010. iznosi 6.278,08 dinara, a za samohrane roditelje, roditelje dece sa smetnjama u razvoju, hranitelje i staraoce cenzus iznosi 7.533,69 dinara. Pravo na dečiji dodatak ostvaruje se ako ukupan mesečni prihod po članu porodice ostvaren u tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev ne prelazi cenzus.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu će svakog meseca, do 5. u mesecu, slati nove iznose cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak za tekući mesec. Uz popunjen obrazac zahteva, koji se može besplatno dobiti u Sekretarijatu, potrebno je priložiti i sledeća dokumenta:
• fotokopije izvoda iz Matične knjige rođenih za svu decu u porodici;
• fotokopiju uverenja o državljanstvu Srbije za podnosioca zahteva;
• fotokopije ličnih karata odraslih članova zajedničkog domaćinstva (lica koja poseduju biometrijsku ličnu kartu dostavljaju original na uvid i očitavanje), a za decu fotokopije prijava prebivališta;
• fotokopiju overene zdravstvene knjižice za podnosioca zahteva;

Pročitaj sve
Nema proizvoda

Prijavite se za newsletter

Budite u toku kad objavimo nove savete za mame i njihove najmilije.